Общи условия за услугите в уебсайта

www.mamospimise.com

Настоящият документ съдържа общите условия (ОУ) за предоставяне на услуги, Консултации за детски сън, достъпни в уебсайт www.mamospimise.com.

 1. Дефиниции

Уебсайт – обособено пространство в интернет с уеб адрес (URL) www.mamospimise.com.

Администратор – дружеството “Мамо, спи ми се” ЕООД, регистрирано съгласно законодателството на Република България с ЕИК 206075499, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 272A, вх. 1, ет. 4, ап. 19, което управлява и поддържа Уебсайта и администрира всички поръчки за услуги в Уебсайта.

Консултант –  сертифициран педиатричен консултант по детски сън, който предоставя на клиентите услугите, детайлизирани в Уебсайта.

Клиент – всяко лице, което закупи и заплати стойността на избрана от него една или повече услуги.

Услуга/и – всяка и всички услуги, предоставени на клиенти чрез функционалностите на Уебсайта.

Пакет – съдържа услуги, свързани с определена категория, така както е описана във всеки отделен пакет.

 1. Валидност и действие

Настоящите ОУ представляват и имат силата на договор за покупко-продажба от разстояние, което има обвързваща сила за Клиента и Администратора. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ и от Политиката за лични данни на Администратора, публикувана в Уебсайта.

 1. Предмет и характеристика на Услугите

(1). Услугите за детски сън, достъпни в Уебсайта се извършват от сертифициран педиатричен консултант по детски сън, наричан навсякъде в ОУ  “Консултант”.

(2). Услугите имат следния предмет: консултации за детски сън, разделени в категории: “Новородени”, “От 5 месеца до 5 години” и “Единични консултации”.   Администраторът има право да прави промени в предмета и характеристиките на услугите по всяко време и по своя преценка.

(3). Всяка услуга или пакет с услуги са ясно детайлизирани в Уебсайта и са такива, каквито са дадени в описанието (“As Is”). Клиентът използва Услугите във вида, в който са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите се използват по желание на Клиента, който е единствено отговорен за избора на всяка Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на нейния вид, качество, полезност, приложимост, ефективност и други критерии.

(4). Администраторът си запазва правото да предоставя отстъпки за определени Услуги. Условията, приложими за такива отстъпки са обявени в съобщението за отстъпката.

 1. Достъп

За да използва която и да е онлайн услуга, Клиентът трябва да използва свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания за визуализиране и използване на Уебсайта, както и да използва някой от наличните в Уебсайта методи за плащане. Администраторът си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на Услугата и периодично да променя, добавя или премахва начини на плащане.

 1. Работно време 
 2. Поръчка. Плащане

Клиентът може да поръчва единична услуга или пакет с услуги с кликване върху бутона „Купи сега”, следвайки указанията в Уебсайта за плащане и завършване на поръчка. След избор на начин на плащане, чрез  бутона „Потвърдете” и след получаване на плащането, поръчката се счита завършена и договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

 1. Цени

(1) Цените на Услугите са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси. Цените на Услугите са валидни до последващата им промяна, извършена от Администратора.

(2) Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя цените на услугите, включително, но не само да добавя нови услуги, да премахва или периодично да променя съществуващи услуги и функционалности. Всяка промяна в цените на Услугите влиза в сила след датата на публикуването им в Уебсайта, но не засяга изпратени и заплатени поръчки.

 1. Право на отказ

На основание чл. 57, ал.1, т.13 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) правото на отказ НЕ може да се упражни по отношение на дигиталното съдържание, за достъпа до което Клиентът е заплатил.

 1. Изпълнение на Услугите

(1) За изпълнението на Услугите, Клиентът трябва да предостави определена информация на Консултанта чрез email или по друг начин, който се договаря между Клиента и Консултанта.

Услугите се предоставят чрез размяна на email-и, онлайн сесии в комуникационни платформи (Skype, Viber, Zoom и др.), по телефон или на място, чрез лично посещение на Консултанта на адрес на клиента в град София. Съдържанието на всяка услуга е представено в Уебсайта в описанието на всяка Услуга/ Пакет.

(2) Изпълнението на услугата план “Мамо, спи ми се!” (Sleep Training) може да бъде прекъсвано поради заболяване, коeто изисква отлагане на изпълнението до първия благоприятен момент за възобновяването му. Клиентът и консултантът уговарят в писмена форма (email,   messengers) условията за отлагане и възобновяване на услугата.

 1. Отговорност. Ограничения

(1) В случай, че има съмнение относно качеството и надеждността на Услугите или на Уебсайта, Клиентът не трябва да използва Услугите. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Клиентът използва Услугите, отговорността за това решение е изцяло на Клиента.

(2) Услугите се базират на информацията, предоставена от Клиента и се основават на най-добрите професионални практики в сферата на детския сън. Администраторът не гарантира, че Услугите са приложими и подходящи за всеки случай и за всякакви цели, свързани с основния предмет на Услугите.

(3) Администраторът не носи отговорност за качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други  услуги, достъпни през този Уебсайт, както и за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя.

(4) Услугите не трябва да се считат и не заместват професионални психологически, педиатрични, педагогически, диетологични, медицински или диагностични консултации. При наличие на здравословен проблем, Клиентът трябва да си потърси съвет от личния лекар или медицински специалист в съответната област.

 1. Права на интелектуална собственост

(1) Съдържанието (текстове, таблици, диаграми, наръчник за бъдещи регресии в съня и насоки за изграждане на режим  и др.п.) предоставено на Клиента от Консултанта в изпълнение на Услугите е защитено с авторски права. Забранено е възпроизвеждането или използването на съдържанието по какъвто е да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, включително е забранено публикуването му в социални мрежи, блогове, форуми и други без изричното писмено разрешение на Консултанта.

(2) С изпълнението на която и да е Услуга на Клиента се предоставя ограничен, отменим, неизключителен, несублицензируем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Услугата, съдържанието или други материали само за лично, некомерсиално ползване от Клиента.

 (3) Използването на Услугите не предоставя на Клиента каквито и да е права на интелектуална собственост върху която и да е част от Услугата и/или ресурсите в Уебсайта. Клиентът носи имуществена отговорност за вредите, причинени с всяко отделно нарушение на правата на интелектуална собственост на Администратора и авторските права на Консултанта.

 1. Права на потребителите на услуги на информационното общество

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 0565 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

 1. Поверителност

Изпълнението на Услугите е свързано със събиране и обработване на лични данни в съответствие с Политиката за поверителност и бисквитки  на Администратора, публикувана тук. Ако Клиентът не е съгласен с Политиката за поверителност и бисквитки, същият не следва да използва Уебсайта и / или Услугите в него.

 1. Приложимо право

За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

В сила от: 15/04/2020 г.

Мамо, спи ми се ЕООД  2020 © | Всички права запазени.